Arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemerschap

Als u door uw ziekte niet (volledig) kunt werken en u verzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid, dan kunt u een beroep doen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De stappen die u hiervoor moet ondernemen verschillen per verzekeraar. 

U kunt uw polisvoorwaarden nazien, uw tussenpersoon vragen om informatie of uw verzekeraar bellen.

De stappen

 1. Indien u (gedeeltelijk) niet meer kunt werken, bezoekt u over het algemeen eerst uw huisarts. Daarna brengt u de verzekeraar met een meldingsformulier op de hoogte van uw arbeidsongeschiktheid. Na ontvangst van uw formulier neemt de verzekeraar contact met u op en krijgt u een contactpersoon (schadebehandelaar) toegewezen.
 2. De volgende stap is veelal het uitvoeren van een (telefonische) intakegesprek met een arbeidsdeskundige die uw situatie in kaart brengt en vervolgacties uitzet.
 3. Vaak heeft de verzekeraar meer informatie nodig over uw gezondheidssituatie. In dat geval ontvangt u een medische machtiging waarmee u uw behandelend arts(en) toestemming geeft medische informatie op te sturen aan de medisch adviseur van de verzekeraar.
 4. Veelal wordt er vervolgens een voorlopige uitkering vastgesteld en een re-integratieplan gemaakt.
 5. Als blijkt dat werkhervatting in de oorspronkelijke werkuren niet lukt kan een verzekeringsgeneeskundig onderzoek worden ingezet. De verzekeringsarts geeft in dit onderzoek een oordeel over uw belasting en inzetbaarheid, met inbegrip van de psychomentale componenten. De verzekeringsarts  gebruikt daarbij informatie van andere artsen (zoals uw huisarts) en uw medische voorgeschiedenis. Daarnaast onderzoekt de verzekeringsarts u door middel van een lichamelijk onderzoek en krijgt u vragen over uw geestelijke gezondheid. U ontvangt een gespreksverslag. Hierop kunt u aanvullingen en correcties geven. De conclusies en adviezen worden vervolgens door de verzekeringsarts aan uw schadebehandelaar (contactpersoon bij de verzekeraar) verzonden.
 6. Naast de conclusies en adviezen stelt de verzekeringsarts een belastbaarheidsprofiel op, bijvoorbeeld aan de hand van een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) of een eigen beoordelingsinstrument.
 7. Als dat nodig is krijgt u vervolgens een afspraak bij een arbeidsdeskundige. Aan de hand van uw belastbaarheidsprofiel beoordeelt de arbeidsdeskundige in hoeverre u met uw beperkingen nog werkzaamheden kunt verrichten. Hij geeft aan uw schadebehandelaar een advies over uw arbeidsongeschiktheidspercentage.
 8. De schadebehandelaar bepaalt op basis van de uitkomsten van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek (belastbaarheidsprofiel), arbeidsdeskundig onderzoek (advies over arbeidsongeschiktheidspercentage) en mogelijk andere aanvullende informatie de mate van uw arbeidsongeschiktheid en stelt uw definitieve uitkeringspercentage en bijbehorende uitkering vast. 

Info
 • Aanvullende informatie over het beoordelen van uw arbeidsongeschiktheid vindt u op deze website
 • De procedures van de beoordeling van arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemerschap door de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar en de beoordeling voor de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) door het UWV voor mensen in loondienst vertonen gelijkenissen. Het is dan ook zinvol de webpagina over ‘WIA beoordeling’ door te nemen.

Tips
 • Vraag bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar de actuele informatie op over de procedures.
 • Het kan nuttig zijn u in arbeidsongeschiktheidsprocedures te laten bijstaan door een gespecialiseerd advocaat die het beoordelingsproces bewaakt.