Hoe bespreek ik het re-integratieplan met de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts is een medisch specialist op het gebied van arbeid en gezondheid. Hij werkt zelfstandig of is aangesloten bij een arbodienst. Hij adviseert de werkgever én de werknemer.

Als u ziek wordt, gaat u meestal eerst naar uw huisarts en daarna eventueel naar één of meerdere specialisten. Deze arts is uw behandelaar. Wanneer u door ziekte langer dan zes weken verzuimt of dreigt te verzuimen, is uw werkgever verplicht een geregistreerde bedrijfsarts in te schakelen.

U en uw werkgever moeten er voor zorgen dat u weer aan het werk kunt. Dit is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter. Samen met uw werkgever bent u verantwoordelijk om uw verzuim zo kort mogelijk te houden en uw re-integratie te bespoedigen. Het UWV- stappenplan helpt daarbij.

Probleemanalyse

De bedrijfsarts begeleidt u naar werk(hervatting) en stelt onder meer een bedrijfskundige diagnose (de probleemanalyse) op. Dit is stap 1 van het UWV-stappenplan. U mag van de bedrijfsarts verwachten dat hij informatie over uw situatie inwint bij uw behandelend arts om tot een onderbouwd advies te kunnen komen over de terugkeer naar werk. Zo nodig stemt hij zijn beleid af met uw behandelend arts.

Een probleemanalyse is nodig om het moment van de werkhervatting te bepalen. De bedrijfsarts houdt rekening met factoren zoals uw ziekteprognose, uw wensen, de mogelijkheden van uw werkgever, de huidige sociale wetgeving en uw belastbaarheid.

De bedrijfsarts bespreekt met u de uitkomsten van de probleemanalyse, de gevolgen van de ziekte en behandeling voor het werk en geeft informatie en advies over de mogelijkheden om terug te keren naar het werk. Hij beoordeelt of er belemmeringen aanwezig zijn voor werkhervatting en adviseert tijdig over het inzetten van behandelingen die de terugkeer naar werk vergemakkelijken. Wanneer eigen werk tijdelijk of blijvend niet meer uitgevoerd kan worden, adviseert de bedrijfsarts om een arbeidsdeskundige in te zetten en zo nodig om de mogelijkheden voor de re-integratie 2e spoor te gaan verkennen. Dit leidt tot een plan van aanpak (stap 2 van het UWV-stappenplan).

De bedrijfsarts bespreekt zijn bevindingen over werkomstandigheden en werkhervatting ook met uw werkgever. Het is gebruikelijk dat hij schriftelijk naar u en uw werkgever reageert. U ontvangt dezelfde informatie als uw werkgever.

Een re-integratieplan is hetzelfde als een plan van aanpak.

De bespreking van het re-integratieplan (mijn re-integratieplan is een instrument. Is er bescherming?)
Het is belangrijk om voor het gesprek met de bedrijfsarts na te denken over wat uw klachten en beperkingen zijn. Denk ook vast na over aangepaste werkzaamheden. Bedenk wat het werk precies van u vraagt, welke (deel)taken mogelijk zijn en of het werk en de taken nog bij u passen.

Filmpje met uitleg over de bedrijfsarts, bron Arboportaal [Link]

Uitgeschreven tekst van de video

Via “Mijn integratieplan” grip krijgen op de situatie

Tips

  • “Je mag van de gesprekspartner, bijvoorbeeld de bedrijfsarts, verwachten dat hij op de hoogte is van je dossier. Is dit niet het geval, dan mag je het gesprek staken totdat diegene zich wel goed heeft voorbereid.”
  • “Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op het gesprek en een reëel beeld te geven. Het is niet verstandig alleen maar te zeggen dat het goed gaat, als dat niet zo is. Openheid helpt je verder.”
  • Uiterlijk in week 8 maakt u meestal samen met de werkgever een plan van aanpak voor terugkeer naar uw werk. Dit is hèt moment om te bespreken wat volgens u mogelijk is, en wat u nodig heeft om weer aan de slag te kunnen.
  • Bewaar alle brieven, e-mails en andere documenten die te maken hebben met uw ziekte. Met andere woorden: houd een dossier van uw ziek-zijn bij. Houd daarbij ook uw eigen re-integratie inspanningen bij. Maak van elk gesprek met uw werkgever of bedrijfsarts een verslagje. U kunt dat gebruiken voor uw re-integratieverslag.
  • U moet zich ervan bewust zijn dat als u wilt blijven werken, de termijn om dit te realiseren 2 jaar is. Daarna (na 104 weken) belandt u bij de WIA poort.

Lees meer over hoe je omgaat met de bedrijfsarts

Lees meer over het maken van een stappenplan